Samordningsförbundet FinsamGotland

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/1001
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

VÄLKOMMEN TILL TORGET: Digital mötesplats för FinsamGotland

Här nedan samlar vi information och tips från Finsams parter på Gotland och nationellt.

 
Under den pågående pandemin kan vi inte arrangera våra inarbetade mötesplatser, där vi också träffas och utbyter erfarenheter.  
Sidan uppdateras kontinuerligt. 
 
Vi tar gärna emot tips: info@finsamgotland.se
 

BIP-utbildning på gång!

Nu fortsätter vi att utbilda i BIP. Den 7 juni genomförs en tredje heldags grundutbildning. 

Intresseanmälan: info@finsamgotland.se

Utbildare är Christina Matteoni och Christin Edgren som båda är certifierade BIP-utbildare. Till vardags arbetar de som arbetskonsulenter på Aktivitetsplatsen, en verksamhet som drivs av samordningsförbundet Stockholms stad.

LÄS MER HÄR: BIP

 

BIP: Verksamma inslag på vägen mot jobb!

BESKÆFTIGELSES INDIKATORER PROJEKTET, BIP är dansk forskning som bidragit till ökad kunskap om vad som skapar progression mot arbete, studier och självförsörjning för personer som är arbetslösa och har en komplex problematik. Studien är den största i sitt slag och har rönt stor uppmärksamhet såväl i Sverige som internationellt. 

ÄVEN PÅ GOTLAND ÄR INTRESSET STORT. I december kommer två utbildningar att genomföras med nära 60 deltagare från Region Gotland med arbetsliv och etablering, försörjningsstöd, daglig verksamhet, psykiatri samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

LÄS MER HÄR

Besök Væksthuset i Köpenhamn på webben

 
Væksthuset är ett forskningscenter som arbetar för att bygga broar mellan forskning och praktik inom välfärdsområdet.
Nu finns delar av Væksthusets hemsida med svensk text. 
 
 
Digitala lösningar för ökad inkludering i arbetslivet

Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad jämför med övriga befolkningen. De möter också större utmaningar i arbetslivet.

Nordens välfärdscenterhar tagit fram en kunskapssammanställning om digital och tekniska lösningar som bidrar till ökad inkludering.

Läs och ladda ner publikationen Ny teknik och digitala lösningar för  ökad inkludering i arbetslivet: https://nordicwelfare.org/publikationer/ny-teknik-och-digitala-losningar-for-okad-inkludering-i-arbetslivet

 
Vårt Gotland 2040 

Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Gotland antogs av regionfullmäktige februari 2021. Vårt Gotland 2040 ska ge förutsättningar för bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland och för alla som besöker vår ö.

Bland effektmålen finns en inkluderande arbetsmarknad där kompetenser möter behoven. Ett inriktiningsmål är att stärka individers möjlighet till egen försörjning.

LÄS MER HÄR: Här finns Vårt Gotland 2040 som nedladdningsbar pdf och i digital form.

De fick Finsam pris 2020

Sedan 2013 har samordningsförbundet FinsamGotland uppmärksammat inkluderande arbetsplatser och samverkansinsatser som betyder mycket för enskilda och utsatta grupper. Det skedde även i år. Foto: Tommy Söderlund

Läs mer om årets pristagare och motiveringar här

 

Den offentliga försörjningen i siffror

Hur ser den offentliga försörjning ut på Gotland - och i övriga landet? Hur stor andel har ekonomiskt bistånd eller sjuk- och aktiviteter ersättning? Hur stor andel är arbetslösa eller sjukskrivna?

Samordningsförbundet i Uppsala har tillsammans med företaget Statisticon tagit fram ett verktyg för landets alla kommuner, perioden 2014 -2019. 

Den måttenhet som används är helårsekvivalenter, det vill säga det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Läs mer och ladda ner pdf:en för Gotland och andra kommuner här.

Från Myndigheten för delaktighet , Arbetsförmedlinngen och SKR, Sveriges kommuner och regioner

Guide för inkluderande arbetsplatser

Många personer med funktionsnedsättning hänvisas till olika bidrag, sysselsättning inom daglig verksamhet eller arbetsmarknadsåtgärder. Fler möjligheter till egen försörjning, och tillfällen att kunna bidra med sin kompetens, genom ett arbete, kommer skapa ökad livskvalitet och en känsla av sammanhang hos fler ur målgruppen. 
 
Inom ramen för projektet Fler vägar in har denna guide tagits fram, som ett stöd på vägen till fler långsiktigt inkluderande arbetsplatser.
 
 

Om covid-19 och behovet av rehabilitering

 
Socialstyrelsens podd På djupet #84
 
En del av dem som insjuknat i covid-19 behöver långvarig rehabilitering för att bli återställda efter sjukdomen. Vilka insatser behövs? Hur ska hälsa- och sjukvården svara mot behoven? Hur var händer med beslutsstöden för en sjukdom där erfarenheter saknas?
 
Medverkan: Judith Bruchfeld, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, Cecilia Winberg, fackförbundet Fysioterapeuterna, och Thomas Lindén,  Socialstyrelsen. Samtalet leds av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.
 
 
UVAS - Ungdomar som varken arbetar eller studerar: En kartläggning och kunskapsöversikt.

Ungas etablering på arbetsmarknaden är en betydelsefull process. Att som ung sakna arbete under längre period kan innebära negativa konsekvenser på både lång och kort sikt.

Forskningsrådet Forte beskriver i en ny rapport effekterna av olika insatser inom skola och arbetsmarknad. Rapporten och en introduktionsfilm finns här

Forte är ett forskningsråd och myndighet under Socialdepartementet. www.forte.se

 
 
Från MUCF: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Webb-utbildning: Rätt att veta!
Rätt att veta är en ny webbutbildning som riktar sig till vuxna som i sitt yrkesliv möter unga som är nya i Sverige. Utbildningen ger verktyg för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Till exempel sex, hälsa, relationer och jämställdhet. Utbildningen gratis och tar cirka två timmar att genomföra.

Youmo.se

På samma sida som ovan finns youmo.se med information om kroppen, hälsa, sexualitet och relationer för 13-20-åringar. Sajten vänder sig till unga som är nya i Sverige.
 
Allt material finns på svenska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Innehållet har tagits fram i nära samarbete med de unga själva och yrkesgrupper som möter dem. 
 
Youmo.se förvaltas av Inera, ett företag inom SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Vad ger mest nytta för deltagare i arbetsmarknadsinsatser?

Vid ett webbinarium i oktober berättade Anne Sandberg Holm från Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn om resultatet från BIP-projektet, faktorer som är verksamma för målgruppen att närma sig arbete, men också om vikten av samordnade ansträngningar och tron på medborgarnas framtid i jobb.

Samuel Grahn och Fredrik Tågsjö Samordningsförbundet Halland berättade om hur de översatt BIP-forskningens mest verkningsfulla indikatorer för att följa progression mot arbete och utveckla insatser. På svenska SKAPA – Skattning av progression mot arbete. 

Arrangörer: Vaeksthuset i Köpenhamn, samordningsförbunden i Halland och Södertälje samt KNUT- kommunalt nätverk för utveckling.
 
Aktuellt från parterna: Socialstyrelsen
 
Det vi inte ser. Allt syns inte på utsidan
 
DET VI INTE SER.

2020-10-09 Ibland syns det inte på utsidan när någon mår dåligt. Ibland hörs det inte heller. Vad är det vi inte ser?

DET VI INTE SER är ett flexibelt utbildningsprogram kring bemötande av personer där psykisk ohälsa påverkar individens kommunikationsförmåga. Det kan användas både enskilt och i grupp.

Paket är i första hand framtaget för hälsa- och sjukvården men kan vara användbart även för andra inom Finsams parter. Bland andra medverkar Ullakarin Nyberg, återkommande föreläsare på Gotland.

Läs mer här: www.socialstyrelsen.se/det-vi-inte-ser

Exemplet Ett bättre möte: www.socialstyrelsen.se/det-vi-inte-ser/ett-battre-mote/

 

Nu startar JobbSam igen!

Här är gänget som ska jobba med den uppdaterade versionen av JobbSam 3.0. 

De ska jobba med JobbSam 3.0. Johannes Hedlund, Lena Jonasson, Mikaela Häglund och Maggie Hillton Bogren.

Från vänster: Johannes Hedlund, Lena Jonasson, Mikaela Häglund och Maggie Hillton Bogren. 

 

2020-09-16 Den första september 2020 startade JobbSam 3.0: Modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. 

JobbSam 3.0 bygger på tidigare erfarenheter - men nu i ett nytt sammanhang, hos Arbetsmarknadsenheten, Region Gotland. Nu är rekryteringen klar. 

Ännu återstår att ta fram informationsmaterial och blanketter. Inom kort kommer man dock att öppna för aktualisering av nya deltagare.

Läs mer om JobbSam 3.0 här

Aktuellt: Webbdirektivet

Från den 23 september 2020 gäller webbdirektivet, lagen om tillgänglighet till digital service.

Lagen innebär att det ska vara lätt att förstå och använda tjänster och information på offentliga aktörers hemsidor. Den gäller för myndigheter, regioner och kommuner och privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Lagen innebär att information och tjänster ska vara möjliga att uppfatta, hanterbara och begripliga.

På FinsamGotlands hemsida återstår en del att göra, framför allt kring äldre innehåll. En helt ny webbplats är på gång och blir klar under hösten.

Läs mer om webbdirektivet här: www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen (Myndigheten för digital förvaltning)

Aktuellt från parterna: Region Gotland

Filmer för ett liv i balans

2020-09-17 Socialförvaltningen hälsofrämjande team har tagit fram en rad inspirationsfilmer för alla som vill få in mer rörelse i vardagen, fylla på med mer energi under arbetsdagen eller möten. Filmerna är framtagna av leg fysioterapeut Ellinor Björkman och är fria för alla att använda. Här finns allt från pausgympa, kalkstensträning och meditation.

FILMERNA FINNS HÄR

Fortsatt arbete mot våldsutsatthet

När allt fler isolerar sig i hemmet på grund av covid-19, ökar risken för våld i när relationer.Det blir också svårare att söka hjälp.

Länsstyrelsen har tagit fram en rad informationsfilmer om stöd från Polisen, socialtjänsten, akuten, sjukvården, Gotlandshem och skolan. 

Filmerna är fria att använda och finns på Region Gotlands webbplats: https://gotland.se/valdinararelationer

Efter hand kommer filmerna att dubbas på olika språk. 

Frågan om våldsutsatthet är prioriterad inom Finsams alla parter. Samordningsförbundet ingår i Länsstyrelsens samverkansnätverk mot våld.

 
Aktuellt från parterna: Försäkringskassan

Aktuell information från Försäkringskassan

Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset har Försäkringskassan öppnat en särskild sida med aktuell information.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Här ska den mest uppdaterade informationen rörande  socialförsäkringsfrågor kopplat till Cororna-viruset samlas.

Inklusive vanliga frågeställningar (FAQ) för privatpersoner, arbetsgivare samt hälso- och sjukvård.

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Aktuellt: Inget att vänta på

 
INGET ATT VÄNTA PÅ är en handbok i våldsförebyggande arbete. Här finns kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Häftet ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handboken finns som nedladdningsbar pdf (länk), utgiven i reviderad upplaga 2019 av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, MÄN och Unizon.

 

INTRESSERAD AV MI?

Motiverande samtal (motivation interviewing, MI) är en evidensbaserad metod som kan användas vid rådgivning för att underlätta förändringsprocesser.

Sedan 2016 har FinsamGotland arrangerat utbildningar i MI, riktad till Finsams parter på Gotland. Intresset är stort.

För att underlätta vår planering av utbildningstillfällen utgår vi från intresseanmälningar via denna länk: Intresseanmälan för kommande utbildningar i Motiverande samtal.

Mer information finns här: www.finsamgotland.se/MI

 
 

 

Detta är Finsam Gotland

Finsam Gotland är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

­Syftet med samarbetet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.

­­­­
Sök
HITTA DIREKT: Genvägar

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.

Samverkansberedningens betänkande SOU 2000:114


LÄSTIPS

På vår sida med BOKTIPS finns mycket läsning för dig med Finsamma intressen.

Alltid aktuellt:

KNÄCK KODEN: en hoppfull bok om dyslexiKontakt rörande denna webbplats: info@finsamgotland.se