JOBBSAM

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/jobbsam
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

JobbSam

JobbSam arbetar efter en modell som kan sammanfattas: Kortaste vägen mot arbete eller studier för individen – och nära och tydlig flerpartssamverkan för Finsams parter.

Aktuellt från JobbSam:

Efter höstens uppehåll 2017 är nu JobbSam öppet igen för konsultation, aktualiseringar och nya deltagare. 

Ärendegruppen: Sommaruppehåll 2018:

Ärendegruppen tar emot bokningar för aktualisering/konsultation fram till den sista maj. Sommaruppehållet pågår till den 15 augusti.

Sommaren 2018 för deltagare i JobbSam

För deltagarna fortsätter arbetsträning med det coachande stödet som tidigare, även över sommaren.

Mer information lämnar av verksamhetsledare Johannes Hedlund (se nedan).

....

JobbSam är ett samarbete mellan Region Gotland och myndigheter. Det är Hälso- och sjukvården, Socialförvaltningen, Utbildning och Arbetsliv samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Alla har sin arbetsplats i samma lokaler på Broväg 25 i Visby.

JobbSam riktar sig till gotlänningar, 16-64 år, som är i behov av stöd från flera håll för att närma sig målet egen försörjning genom arbete eller studier. Metoden är arbetslivsinriktad rehabilitering.

Målet är att deltagaren -med utökat stöd - inom 12 månader ska uppnå minst 10 hållbara timmar per vecka i förberedande arbetsträning.

Ett nära stöd innebär en coach som är ett praktiskt och socialt stöd för personen under hela insatsen.

Behovet av JobbSams insatser styrs av individens motivation och förutsättningar att med nära stöd nå sitt mål.

--------------------------------------------

Tidigare och pågående Finsamprojekt visar entydigt att när myndigheter kombinerar resurser och kunnande, blir stödet till individen effektivare.

Genom JobbSam sitter vi i samma lokaler. JobbSams deltagare kommer vid ”lokalkontoret” alltid att möta samma personer vilket underlättar att kunna få snabba besked/beslut i enskilda frågor.

KONTAKT:

Besök oss här:
JobbSam har kontor i Folkuniversitets lokaler vid Bro väg 25 i Visby.  På samma adress finns också Gotlands Konstskola och Guteskolan.
 
Postadress:
Broväg 25, 621 41 Visby.  (Folkuniversitetet)
 

VERKSAMHETSLEDARE

JOHANNES HEDLUND
Telefon: 0704- 47 76 64
 

COACHER

Jessica Nilsson, handledare

JESSICA NILSSON
Telefon: 010- 112 05 62
 
 
KARINA TINGSTRÖM
Telefon: 010 - 114 0012
 
 
 
NATALIE EDMAN
Telefon:  010-1114866
 
 

DATASTUDION

Lisa Admund

LISA ADMUND
Handledare: Datastudion
Telefon: 070 -517 7171
lisa.admund@gmail.com
 

 

ÄRENDEGRUPPEN (remiss)

EVY MELIN
Försäkringskassan
evy.melin@forsakringskassan.se
 
 
 
SARA GRÄLL
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Region Gotland
 
EMELIE MAGNUSSON
Socialförvaltningen
 
 
PIA LAGERGREN
Arbetsförmedlingen
pia.lagergren@arbetsformedlingen.se
 

FinsamGotlands styrelse är ytterst ansvarig för JobbSam.

Operativ styrgrupp

Tina Ersson, arbetsförmedlingschef, AF Gotland
Pirjo Wahlberg, tf enhetschef, LFC Försäkringskassan Gotland
Kerstin Lindgren, resursområdeschef, hab/rehab, Region Gotland
Inger Svenserud, enhetschef arbetsmarknadsenheten, Region Gotland
Christina Godarve, avdelningschef, individ- och familjeomsorgen, Region Gotland.
Greta Henriksson, samordnare, FinsamGotland.
Johannes Hedlund, verksamhetsledare, JobbSam
 

Om JobbSam

Finsams genomförda och pågående projekt har gett samstämmiga erfarenheter: När myndigheter kombinerar resurser och kunnande, blir stödet till individen effektivare. Samverkande myndigheter får kraft att göra mer för dem som behöver insatser från flera håll. En annan framgångsfaktor är när individen får nära stöd, över tid.

Detta ligger till grund för JobbSam, vars första projektplan och ansökan arbetats fram sedan hösten 2012.

Under 2017 har modellen omarbetats med stöd från utvärderingar och gjorda erfarenheter. Ärendegruppen är nu implementerad och har ett bredare konsultativt uppdrag för Finsams parter. 

Målet är ökad grad av implementering. Inriktningen är att verksamheten fortsätter med Finsam-stöd under ytterligare tre år - under kontinuerlig utvärdering vad gäller mål och ekonomi.

Den modell för utvärdering med indikatorer, som tagits fram av Nationella Nätverket för Samordningförbund, kommer att användas.