TORSDAG FRUKOST

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/torsdag2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TORSDAG FRUKOST

Torsdag den 5 juli  klockan  8.00 – 8.50 VÄGEN TILL ETT VÄRDIGT LIV Om rehabilitering i samverkan i välfärdens utkant


TORSDAG 4 JULI 8.00 - 8.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

Sjuk men ingen rätt till sjukpenning, samtidigt ingen tillgång till rehabilitering. Så ser situationen ut för många nollplacerade, det vill säga personer som inte kvalificerat sig för något annat system än kommunernas ekonomiska bistånd.

Andra kan ha försörjning men är långt ifrån redo att komma ut i arbete eller försörjning. Hur får vi system och regelverk att samspela med individens behov i centrum?

Frukostseminariet utgår från SKL och den viljeinriktning man enats kring med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. RESAM i Göteborg är en stödverksamhet för personer med många myndigheteskontakter - där många inte har rätt till sjukpenning.

 

Medverkande:
Leif Klingensjö, sektionschef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
Anna Balder, Resam, Angered socialtjänst
Ginnie Ahlborg, Resam, Östra Göteborg socialtjänst
Margareta De-Oliveira, samordnare, Resam, Försäkringskassan
Maria Wahlby, Resam, Arbetsförmedlingen
Håkan Sjökvist, Resam, Försäkringskassan
Mattias Lundqvist, Förbundschef, Samordningsförbundet Göteborg Nordost

RESAM

RESAM, REhabilitering i SAMverkan, i Göteborg har byggt upp en stödverksamhet för personer med många myndighetskontakter. Många har inte rätt till sjukpenning och står utanför välfärden. Målet är att i samverkan bygga upp en hållbar och förankrad planering som rustar deltagaren mot arbete eller studier. Att uppmärksamma och arbeta aktivt med människor som står utanför arbetsmarknaden och är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning är viktigt inte enbart ur ett mänskligt etiskt rättviseperspektiv utan också ur ett samhällsekonomiskt.

RESAM erbjuder ett myndighetsgemensamt team, där man tillsammans arbetar för att möta upp individens behov och öka förutsättningar för egen försörjning genom arbete eller studier. Syftet med RESAM är få en helhetssyn på individens situation och utifrån det konsultera kring en aktiv och effektiv rehabilitering. Perspektivet skall vara arbetslivsinriktat.

RESAM består av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten samt vården.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

Runt 60 procent av de kommuner som svarade på en enkät från SKL 2017 menar att de saknar tydliga strategier för att arbeta med så kallade nollplacerade. Många hamnar mellan myndigheter vilket gör att de inte får tillgång till rehabilitering. Detta har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting uppmärksammat vid flera tillfällen.

Redan 2011 konstaterade Anders Knape från SKL:s styrelse, att en stor grupp sjuka fastnar i ekonomiskt bistånd därför att de inte har kvalificerat sig till något annat system. Ofta har de aldrig haft något jobb. Nuvarande lagstiftning tillåter inte att socialtjänsten tar ansvar för rehabilitering eller ens ifrågasätter varför en person kan vara sjukskriven under flera år utan en rehabiliteringsplan. (SvD debatt 2011-04-28)

2016 enades SKL, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i en viljeinriktning för att stöjda lokal samverkan kring denna målgrupp (länk i spalten till höger).

Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för FINSAMs seminarier i Almedalen 2018. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?